Ogólne Warunki Umów

  

Data ostatniej aktualizacji: 27.03.2024

 

Wstęp

Niniejsze postanowienia regulują używanie oferowanych przez MATT produktów, witryn i usług. Użytkownik akceptuje niniejsze Postanowienia w drodze utworzenia konta, używania usług lub produktu.

 

Polityka Prywatności

Regulamin Serwisu Internetowego

Ogólne warunki umowy na produkty MATT

Polityka Prywatności MATT

Wstęp: MATT R. P. Trączyńscy Sp. J. przykłada wielką wagę do ochrony Twojej prywatności. Pragniemy, abyś miał pewność, że Twoje dane są chronione z należytą starannością i w zgodzie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. W niniejszej Polityce Prywatności znajdziesz informacje dotyczące zbierania i przetwarzania Twoich danych osobowych.

Administrator danych: MATT R. P. Trączyńscy Sp. J. z siedzibą w Kościanie. W razie pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych przez MATT R. P. Trączyńscy Sp. J. lub chęci uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt przez adres e-mail iodo@matt.pl.

Podstawa prawna przetwarzania: Przetwarzamy Twoje dane na różnych podstawach prawnych, w zależności od charakteru danych i celów, w jakich je przetwarzamy. Do podstaw prawnych przetwarzania należą: zgoda, konieczność wykonania umowy, prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Cel przetwarzania danych osobowych: Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

 1. Dostarczanie produktów i usług.
 2. Komunikacja dotycząca realizacji usług.
 3. Cele administracyjne, prawne oraz marketingowe.
 4. Profilowanie (na podstawie Twojej zgody).
 5. Obsługa klienta i komunikacja.
 6. Personalizacja usług.
 7. Marketing.
 8. Automatyczne podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

Okres przechowywania danych: Twoje dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w niniejszej polityce prywatności. W pewnych sytuacjach musimy przestrzegać wymogów ustawowych dotyczących przechowywania danych, np. dla celów rachunkowych lub gdy są one potrzebne do rozpatrywania reklamacji. Po zakończeniu procesu przetwarzania dane zostaną usunięte lub zanonimizowane.

Odbiorcy danych: W pewnych sytuacjach dane mogą być udostępniane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, partnerom biznesowym czy innym upoważnionym instytucjom. Zapewniamy, że dane są udostępniane w sposób bezpieczny.

Transfer danych za granicę: Twoje dane nie są przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Gdyby wystąpiła taka konieczność, poinformujemy Ciebie o tym. Zawsze w takich sytuacjach dbamy o odpowiednie zabezpieczenia, zgodnie z wymogami RODO.

Prawa dot. ochrony danych: Masz liczne prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w tym:

 1. Dostęp do swoich danych.
 2. Sprostowanie danych.
 3. Usunięcie danych.
 4. Sprzeciw wobec przetwarzania danych.
 5. Ograniczenie przetwarzania.
 6. Przenoszenie danych.
 7. Wycofanie zgody na przetwarzanie.
 8. Skarga do organu nadzorczego.

Egzekwowanie Twoich praw

Jeżeli chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw w zakresie ochrony danych osobowych, możesz podjąć następujące kroki:

 1. Skontaktuj się z nami za pomocą podanych wyżej danych kontaktowych, określając które konkretne prawo chcesz wyegzekwować.
 2. Dostarcz wszelkie niezbędne informacje, które pomogą w identyfikacji Twojej osoby i Twojego żądania.
 3. Czekaj na naszą odpowiedź – jesteśmy zobowiązani odpowiedzieć w określonym czasie, zazwyczaj jest to 30 dni.
 4. W przypadku niesatysfakcjonującej odpowiedzi lub braku reakcji z naszej strony, masz prawo skierować skargę do odpowiedniego organu nadzorczego. W Polsce jest to Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Bezpieczeństwo danych: Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych. Stosujemy nowoczesne technologie i procedury zabezpieczające.

Polityka dotycząca plików cookie: Korzystamy z plików „cookies” w celach opisanych w tej sekcji. Użytkownik ma możliwość zarządzania plikami “cookie” w swojej przeglądarce.

Linki do innych stron: Nasza strona może zawierać linki do innych stron. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności tych stron.

Zmiany w Polityce Prywatności: MATT R. P. Trączyńscy Sp. J. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian. Wszelkie zmiany zostaną opublikowane na tej stronie. Zachęcamy do regularnego odwiedzania naszej strony.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz pytania dotyczące naszej Polityki Prywatności, chcesz uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych, skorzystać z przysługujących Ci praw lub wyrazić swoje uwagi, prosimy o kontakt za pośrednictwem podanego wcześniej adresu e-mail lub pocztą tradycyjną na adres naszej siedziby.

Wersja: 1.0

 

 

Regulamin Serwisu Internetowego

1. Postanowienia Ogólne

 • Serwis internetowy MATT NX2, dostępny pod adresem mattnx.eu, jest prowadzony przez MATT R. P. Trączyńscy Sp. J. z siedzibą w Kościanie, dalej zwany MATT.
 • Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego MATT NX2.

2. Definicje

 • Użytkownik – osoba korzystająca z serwisu internetowego.
 • Serwis – serwis internetowy MATT NX2 dostępny pod adresem mattnx.eu.
 • Treść – materiały, informacje, dane umieszczane w naszym Serwisie.

3. Warunki Korzystania

 • Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem akceptacji Regulaminu.
 • Jeżeli użytkownik się z nim nie zgadza, powinien niezwłocznie zaprzestać użytkowania witryny.
 • Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami oraz postanowieniami Regulaminu.
 • Możemy według własnego uznania ograniczyć dostęp do niektórych części strony internetowej lub całej strony dla określonych grup użytkowników, takich jak np. zarejestrowani użytkownicy.
 • Serwis MATT NX2 może zawierać linki hipertekstowe do innych serwisów internetowych, należących do odrębnych podmiotów prawnych. Strony dostępne przez linki są oferowane użytkownikom wyłącznie w celach informacyjnych a użytkownicy korzystają z nich na własne ryzyko.

4. Prawa Autorskie

 • Wszystkie treści publikowane w Serwisie są chronione prawem autorskim i stanowią własność MATT lub innych podmiotów.
 • Użytkownik zobowiązuje się nie kopiować, nie modyfikować i nie rozpowszechniać treści bez uprzedniej zgody ich właściciela.
 • Wszystkie nazwy produktów lub firm osób trzecich, urządzenia, logotypy, ikony, grafiki lub projekty, do których odwołuje się na stronie internetowej, są lub mogą być znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli i są prezentowane w dobrej wierze i w taki sposób, jak to jest zamierzone na korzyść takich właścicieli znaków towarowych.

5. Ochrona Danych Osobowych

 • Administratorem danych osobowych jest MATT.
 • Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Polityką Prywatności dostępną w Serwisie.

6. Odpowiedzialność

 • Treści zawarte w serwisie mają charakter poglądowy, nie są ofertą w rozumieniu prawa i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.
 • Dokładamy wszelkich starań by zawartość serwisu była wolna od błędów, jednak nie możemy dać gwarancji ich braku.
 • Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji treści Serwisu bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników.
 • Nie ponosimy odpowiedzialności za nieprawidłowe korzystanie z witryny internetowej

7. Postanowienia Końcowe

 • MATT zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmieniony Regulamin obowiązuje od momentu jego publikacji w Serwisie.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa.
 • Jeśli jakiekolwiek postanowienie tych Warunków zostanie uznane przez sąd lub regulatora za nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia nadal będą miały zastosowanie.

Wersja: 1.0

 

 

Ogólne warunki umowy na produkty MATTFirma MATT R. P. Trączyńscy Sp. J. („MATT”) udostępnia różnorodne funkcje, aplikacje, usługi, z których można korzystać przy użyciu urządzeń, usług i oprogramowania MATT („Produkty”), oraz innych producentów.

Niniejsze Ogólne Warunki Umowy („Warunki”) mają zastosowanie i są wiążące przy korzystaniu z Produktów MATT.

 

1.      AKCEPTOWANIE WARUNKÓW MATT

1.1.   Korzystając z Produktów MATT, Użytkownik potwierdza, że akceptuje niniejsze Warunki.
Treść aktualnych warunków znajduje się pod adresem mattnx.eu/terms

Warunki te mogą ulec zmianie, np. w celu odzwierciedlenia zmian w prawie lub zmian w Produktach. Zarejestrowani Użytkownicy zostaną powiadomieni o zmianie Warunków drogą mailową na podany przy rejestracji adres mailowy.  Powiadomienie zostanie wysłane na co najmniej 14 dni przed wejściem w życie zaktualizowanych Warunków, z wyłączeniem zmian dotyczących nowych Produktów lub zmian wynikających z przepisów prawa, które wejdą w życie niezwłocznie po ich ogłoszeniu i przesłaniu powyższego powiadomienia. Jeśli Użytkownik nie zgadza się na zmiany, musi zaprzestać korzystania z Produktów. Kontynuując korzystanie z Produktów po zaktualizowaniu Warunków, Użytkownik potwierdza, że rozumie i akceptuje ich zaktualizowaną treść.

2.      KORZYSTANIE Z PRODUKTÓW MATT

2.1.   MATT udziela Użytkownikowi ograniczonej, niewyłącznej, niezbywalnej i odwołalnej licencji na używanie swoich Produktów. Użytkownik może używać Produktów wyłącznie zgodnie z tymi Warunkami i instrukcjami udostępnianymi dla tych Produktów. Dotyczy to także powoływania się na Produkty i obejmuje całą powiązaną zawartość i wszelkie inne materiały używane do wdrożenia i zapewnienia do nich dostępu, w tym aktualizacje, modyfikacje, poprawki lub dodatki, które MATT udostępnia Użytkownikowi. Użytkownik zgadza się, że Produkty należą do firmy MATT i partnerów MATT i są chronione na mocy właściwych patentów, prawa autorskiego, znaków towarowych, tajemnic handlowych oraz innych praw własności intelektualnej i umów. Niniejsze Warunki nie przyznają Użytkownikowi żadnych praw własności ani udziałów w Produktach, a jedynie ograniczone prawo do ich używania, które może zostać odwołane na mocy tych Warunków. Dostępność i funkcje poszczególnych Produktów mogą się różnić w zależności od miejsca zamieszkania Użytkownika, urządzenia i wersji oprogramowania lub systemu operacyjnego używanego przez Użytkownika.

2.2.   MATT dokłada wszelkich starań, aby chronić bezpieczeństwo wszystkich Użytkowników naszych Produktów i własność intelektualną ich wytwórcy. Staramy się również udostępniać nasze Produkty bez przerw i zakłóceń. Aby pomóc nam osiągnąć te cele, Użytkownik zobowiązuje się, że:

1.       Nie będzie odtwarzać kodu źródłowego, dekompilować, demontować ani podejmować prób odkrycia kodu źródłowego lub algorytmów Produktów.

2.       Nie będzie zmieniać ani wyłączać żadnych funkcji Produktów.

3.       Nie będzie tworzyć żadnych pochodnych w oparciu o Produkty.

4.       Nie będzie wynajmować, wypożyczać, oddawać w leasing, licencjonować ani udostępniać usług hostingu komercyjnego za pomocą Produktów.

5.       Nie będzie naruszać praw własności intelektualnej ani praw innych osób podczas korzystania z Produktów.

6.       Nie będzie korzystać z Produktów w sposób naruszający niniejsze Warunki lub jakiekolwiek przepisy prawa, zasady, regulacje, kodeksy postępowania, wytyczne lub inne wymogi organów regulacyjnych, wraz z wszelkimi zmianami, obowiązujące w jurysdykcji, w której Użytkownik jest rezydentem lub korzysta z Produktów („Obowiązujące przepisy prawa”).

7.       Nie będzie wykorzystywać naszych Produktów w nieuczciwy lub złośliwy sposób, na przykład w celu wprowadzenia wirusów, złośliwego kodu lub szkodliwych danych.

8.       Nie będzie korzystać z naszych Produktów w sposób, który mógłby spowodować uszkodzenie, wyłączenie, przeciążenie, ograniczenie lub pogorszenie funkcjonowania naszych systemów bądź zabezpieczeń lub zakłócenie działania innych użytkowników.

9.       Nie będzie gromadzić ani zbierać żadnych informacji ani danych z naszych Produktów lub systemów ani nie będzie podejmować prób odszyfrowania żadnych transmisji do lub z serwerów obsługujących nasze Produkty, z wyjątkiem zakresu dozwolonego przez Obowiązujące przepisy prawa.

2.3.   Produkty MATT mogą wymagać dostępu do Internetu, aby Użytkownik mógł skorzystać z określonych funkcji. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że dostęp do Internetu może skutkować opłatami w zależności od planu płatności i że MATT nie jest odpowiedzialny za dostępność lub prędkość połączenia z Internetem.

2.4.   MATT zawsze stara się udoskonalać swoje Produkty. Aby udostępniać ulepszenia i nowe funkcje, MATT może zapewniać aktualizacje lub uaktualnienia swoich Produktów. Aktualizacje i uaktualnienia zostały opracowane w celu ulepszenia, usprawnienia i dalszego rozwoju Produktów i mogą obejmować poprawki, ulepszone funkcje, wtyczki i nowe wersje. Niezbędne aktualizacje, takie jak krytyczne poprawki błędów lub aktualizacje zabezpieczeń, mogą być pobierane i instalowane automatycznie bez zgody Użytkownika w celu ochrony wszystkich użytkowników. Użytkownik powinien aktualizować Produkt w celu zapewnienia prawidłowego działania wszystkich jego funkcji.

2.5.   Użytkownik uprawniony jest do korzystania z usług wsparcia dla Produktów w zakresie podstawowym. Takie wsparcie udzielane jest przez MATT lub Partnera MATT, w zależności od tego, gdzie Użytkownik dokonał zakupu Produktu. Informacja o podstawowym jak i rozszerzonym zakresie wsparcia (dotyczącym środowiska, w którym Produkty MATT pracują) dostępna jest w Dziale Handlowym MATT (email: biuro@matt.pl, tel. 789 00 11 55).

2.6.   Użytkownik Produktów wyraża zgodę na promowanie za ich pomocą (np. poprzez wyświetlenie reklamy) innych produktów, usług czy towarów MATT.

2.7.   Produkty mogą być dostarczane w kilku wersjach handlowych. MATT zastrzega sobie prawo, na pewien okres, udostępnić Użytkownikowi wszystkie funkcje Produktu w celu umożliwienia zapoznania się z nimi. Po tym okresie te funkcjonalności mogą zostać wyłączone. Użytkownik będzie miał dostęp tylko do funkcji zgodnych z wykupioną wersją handlową. MATT zastrzega sobie również prawo, na pewien okres, udostępnić Użytkownikowi dodatkowe inne funkcje, także testowe, które w dowolnym czasie mogą zostać wyłączone bez podania przyczyny czy wcześniejszego powiadomienia.

3.      KONTO MATT

3.1.   W celu korzystania z niektórych Produktów może być konieczne utworzenie konta („Konto”). Tworząc Konto, Użytkownik zobowiązuje się, że:

1. Podczas tworzenia Konta poda dokładne,
kompletne i prawdziwe informacje.
2. W razie zmiany swoich danych zaktualizuje swoje Konto.
3. Zabezpieczy swoje hasło i nie będzie go nikomu udostępniać.
4. Natychmiast się skontaktuje z MATT w przypadku podejrzenia, że ktoś inny korzysta z jego Konta.

3.2.   W  Polityce prywatności MATT można znaleźć więcej informacji o tym, w jaki sposób MATT wykorzystuje informacje podane przez Użytkownika podczas tworzenia Konta, oraz dlaczego informacje te są wymagane, na przykład w celu zapewnienia bezpieczeństwa Konta. Należy pamiętać, że Użytkownik nie będzie mógł utworzyć ani utrzymywać Konta, jeśli nie poda wymaganych informacji.

4.      ZMIANA / WYPOWIEDZENIE UMOWY

4.1.   MATT może w dowolnym momencie:

1.           Zmieniać, dodawać, zawieszać lub usuwać funkcje w Produktach.

2.           Zawiesić lub wypowiedzieć prawo Użytkownika do korzystania z Produktów, w tym uniemożliwić dostęp do Konta lub danych Użytkownika.

3.           Monitorować, weryfikować, oznaczać, filtrować, modyfikować, odrzucać, blokować, usuwać dowolne treści w Produktach lub uniemożliwiać do nich dostęp.

4.2.   Użytkownik może wypowiedzieć niniejsze Warunki w dowolnym momencie, usuwając swoje Konto i/lub zaprzestając korzystania z Produktów.

4.3.   MATT może zawiesić lub usunąć Konto Użytkownika, lub zaprzestać świadczenia na rzecz Użytkownika całości lub części swoich usług w dowolnym momencie, jeżeli:

1.           Będzie mieć uzasadnione podejrzenie, że Użytkownik naruszył niniejsze Warunki lub instrukcje, które podaje w swoich Produktach.

2.           Użytkownik wyraźnie zakomunikuje (bezpośrednio lub poprzez swoje działania, oświadczenia lub w inny sposób), że nie zamierza przestrzegać niniejszych Warunków.

3.           MATT zdecyduje się zakończyć oferowanie całości lub części swoich usług (na całym świecie lub w kraju, w którym użytkownik jest rezydentem lub w miejscu korzystania przez Użytkownika z Usług MATT).

4.           MATT jest zobowiązany na mocy Obowiązujących przepisów prawa do zakończenia świadczenia wszystkich lub części swych usług (na przykład w związku ze zmianami Prawa właściwego lub z powodu orzeczeń lub postanowień sądowych, które sprawiają, że usługi lub ich części stają się niezgodne z prawem).

W przypadku zawieszenia lub usunięcia Konto Użytkownika, MATT dołoży wszelkich starań aby powiadomić o tym Użytkownika, korzystając z adresu e-mail powiązanego z jego Kontem lub przy następnej próbie uzyskania dostępu do Konta lub Produktów, w zależności od sytuacji. We wszystkich takich przypadkach niniejsze Warunki wygasną, w tym w szczególności licencja Użytkownika na korzystanie z Produktów. Oznacza to, że Użytkownik musi zaprzestać korzystania ze wszystkich Produktów. Wypowiedzenie niniejszych Warunków nie będzie miało żadnego wpływu na jakiekolwiek prawa, zobowiązania i obowiązki Użytkownika lub MATT powstałe w okresie obowiązywania niniejszych Warunków. Użytkownik może zgłosić prośbę o udostępnienie swoich danych zanim te zostaną usunięte. MATT może pobrać opłatę za taką usługę.

4.4.   MATT powiadomi Użytkownika o wszelkich zmianach, zawieszeniu lub zaprzestaniu świadczenia swoich usług, o ile takie działania nie będą pilnie wymagane. W takim przypadku powiadomi Użytkownika w momencie wprowadzenia zmiany, zawieszenia lub zaprzestania świadczenia usług. W maksymalnym zakresie dozwolonym na mocy Obowiązujących przepisów prawa MATT nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkownika ani żadnej strony trzeciej, jeśli skorzysta z takich praw.

4.5.   Jeśli usługi Użytkownika zostały anulowane przez Użytkownika lub przez MATT :

1.        w trybie natychmiastowym wygasa prawo Użytkownika do uzyskiwania dostępu do usług,

2.        MATT usunie dane Użytkownika powiązane z jego usługą (chyba że na mocy przepisów prawa należy te dane zachować, zwrócić lub przekazać Użytkownikowi lub osobie trzeciej wskazanej przez Użytkownika).

5.      ODPOWIEDZIALNOŚĆ

5.1.   Produkty MATT oferowane są w stanie takim jakim są (AS IS) i w miarę dostępności, na potrzeby określone wyłącznie przez firmę MATT. Użytkownik korzysta z nich w całości na własne ryzyko. Produkty i uzyskane dzięki nim wyniki oraz informacje nie mogą zastąpić porad technicznych i wymagają weryfikacji przez Użytkownika. Nie stanowią one przyrzeczeń i nie należy na nich polegać jako na dokładnych danych czy analizach. MATT wyklucza wszelkie gwarancje i warunki dotyczące produktów i usług, czy to wyrażone bezpośrednio, dorozumiane, czy ustawowe, między innymi gwarancje dotyczące wartości handlowej, jakości, przydatności do określonego celu, dokładności i nienaruszenia praw innych podmiotów. MATT nie gwarantuje, że Produkty spełnią wymagania Użytkownika. MATT nie gwarantuje też nieprzerwanego, bezbłędnego działania Produktów.
W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa MATT nie ponosi odpowiedzialności z tytułu strat, szkód lub zobowiązań prawnych (i) w przypadku gdy strata jest pośrednia, przypadkowa, szczególna, wynikowa lub obejmuje odszkodowanie mające charakter kary lub odszkodowanie o skutku odstraszającym, lub (ii) z tytułu jakiejkolwiek utraty zysku, utraty działalności, utraty możliwości, utraty danych lub (iii) lub jeżeli strata dotyczy błędów, zaniedbań, problemów z połączeniem lub łącznością bądź opłat sieciowych.

5.2.   Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, łączna odpowiedzialność MATT nie przekroczy kwoty zakupu Produktu.

5.3.   Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody lub straty powstałe, gdy zezwoli innej osobie na korzystanie ze swojego Produktu. Obowiązkiem Użytkownika jest dbanie o bezpieczeństwo Produktu. MATT nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty ani szkody poniesione przez Użytkownika w związku z utratą, kradzieżą lub uszkodzeniem Produktu.

6.      POSTANOWIENIA OGÓLNE

6.1.   MATT szanuje prawa własności intelektualnej innych osób. Może zawiesić lub usunąć Konto lub zaprzestać świadczenia całości lub części swoich usług w odniesieniu do Konta, jeżeli zasadnie uzna, że posiadacz takiego Konta narusza prawa własności intelektualnej.

6.2.   Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z Umowy jest prawo polskie.

6.3.   Spory wynikłe z Umowy lub jej dotyczące, a nierozstrzygnięte w drodze negocjacji ugodowych, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę MATT

6.4.   Niniejsze Warunki, Polityka prywatności MATT, wszelkie dodatkowe warunki, które towarzyszą Produktom, wszelkie poprawki i wszelkie dodatkowe umowy, które Użytkownik może zawrzeć z MATT, stanowią całość porozumienia pomiędzy Użytkownikiem a MATT w odniesieniu do Produktów, a także zastępują wszelkie wcześniejsze lub równoległe komunikaty, oferty i oświadczenia dotyczące Produktów lub przedmiotu objętego niniejszymi Warunkami. Jeśli którekolwiek postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne (w całości lub w części), postanowienie to zostanie ograniczone lub wyeliminowane w minimalnym niezbędnym zakresie, a pozostałe postanowienia niniejszych Warunków zachowają pełną moc prawną. Użytkownik może podlegać dodatkowym zasadom i warunkom, które regulują korzystanie z usług, treści lub oprogramowania stron trzecich.

6.5.   Jeżeli MATT nie wykonuje ani nie egzekwuje praw lub środków prawnych określonych w niniejszych Warunkach lub które mu przysługują na mocy Obowiązujących przepisów prawa, nie będzie to interpretowane jako formalne zrzeczenie się swoich praw lub środków prawnych, a takie prawa lub środki prawne pozostaną dla niego dostępne.

6.6.   Żadne postanowienie niniejszych Warunków nie daje Użytkownikowi prawa do korzystania z nazwy MATT ani znaków towarowych, logo, nazw domen i innych charakterystycznych cech marki MATT. Wszelkie prawa do Produktów (z wyłączeniem treści dostarczonych przez strony trzecie) są i pozostaną wyłączną własnością MATT i licencjodawców MATT. Jeśli Użytkownik zdecyduje się na udostępnienie komentarzy, pomysłów, informacji zwrotnych lub sugestii, MATT będzie mógł wykorzystywać takie komentarze, pomysły, informacje lub sugestie, w dowolny sposób i bez żadnych zobowiązań wobec Użytkownika.

6.7.   W toku korzystania z Produktów Użytkownik zgadza się przestrzegać wszelkich Obowiązujących przepisów prawa, w tym m.in. wszelkich przepisów ustawowych i wykonawczych dotyczących ograniczeń eksportu.

6.8.   Wszelkie postanowienia zawarte w niniejszych Warunkach, które ze względu na swój charakter powinny nadal obowiązywać, w tym w szczególności następujące sekcje: postanowienia dotyczące własności, wyłączenia gwarancji, ograniczenia odpowiedzialności, zwolnienia z odpowiedzialności oraz postanowienia ogólne zachowają moc prawną po wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszych Warunków, a także pozostaną ważne i wiążące.

6.9.   Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie wszelkich umów, powiadomień, oświadczeń i innych komunikatów za pomocą środków elektronicznych, w tym wiadomości e-mail, powiadomień push, wyskakujących okienek lub wiadomości SMS.

7.      WARUNKI SPECJALNE PRODUKTÓW

7.1.   Niniejsze Warunki mają zastosowanie w odniesieniu do wszystkich Produktów, natomiast postanowienia niniejszego Ustępu („Warunki specjalne”) odnoszą się wyłącznie do określonych usług. W przypadku sprzeczności treści niniejszych Warunków specjalnych z treścią pozostałych postanowień niniejszych Warunków zastosowanie mają Warunki specjalne. MATT może dodatkowo zapewnić odrębne warunki, zasady i wytyczne w ramach każdego Produktu.

7.2.   W przypadku systemu MATT NX, o ile inaczej nie ustalono, Użytkownik ma prawo do: (i) instalacji jednej instancji oprogramowania MATT NX Black / Black mini w zdefiniowanym środowisku informatycznym Klienta, (ii) korzystania z oprogramowania w jednej lokalizacji geograficznej, której to współrzędne Użytkownik podaje w procesie aktywacji lub – w przypadku oprogramowania firmware – w jednym urządzeniu, (iii) korzystania z maksymalnie 5-ciu urządzeń zaufanych, tj. urządzeń/terminali autoryzowanych przez administratora do pracy z systemem.

7.3.   W przypadku zaprzestania uiszczania opłat abonamentowych na urządzenie UTPNX przez Użytkownika, większość lub wszystkie jego funkcje mogą być niedostępne.

7.4.   Licencja na oprogramowanie stand-alone dotyczy tylko konfiguracji sprzętu Użytkownika, lokalizacji i oprogramowania, które zostały ustalone w umowie, albo w trakcie aktywacji oprogramowania lub aktywacji Konta i wymaga uiszczenia przez Użytkownika opłaty licencyjnej.

7.5.   Użytkownik może korzystać z Usługi MATT NX przez okres subskrypcji, za który zapłacił opłatę

O ile inaczej nie uzgodniono, okres subskrypcji wynosi 1 rok od chwili aktywacji Konta klienta, tj. przypisania licencji na oprogramowanie do określonego urządzenia Użytkownika, na którym oprogramowanie zostanie zainstalowane.

7.6.   Usługa MATT NX może być niedostępna przez czas niezbędny do: (i) wprowadzenia do niej zmian, (ii) realizacji świadczeń gwarancyjnych lub (iii) konserwacji i testowania systemu służącego do dostarczania usługi. Usługa może być niedostępna również wskutek działań o charakterze Siły Wyższej. Okresy niedostępności usługi z przyczyn, o których mowa powyżej, nie mają wpływu na bieg okresu obowiązywania subskrypcji i są traktowane jak wykonywanie umowy zgodnie z ustaleniami. W przypadku, gdy usługa chmurowa będzie nieprzerwanie niedostępna przez okres dłuższy niż 1% całkowitego okresu abonamentu (np. z powodu awarii), użytkownik ma prawo do otrzymania zwrotu części kosztów w formie przedłużenia korzystania z usługi o ten okres.

8.      DANE UŻYTKOWNIKA

8.1.   MATT przechowuje dane o właścicielu lub osobie reprezentującej właściciela, osobie administrującej systemem i użytkownikach w celu: zapewnienia bezpieczeństwa systemu, kontaktu z użytkownikiem (marketing, wsparcie techniczne, dostosowanie produktu, itp.). MATT umożliwia Użytkownikowi gromadzenie i przechowywanie danych związanych z charakterem świadczonych usług w tym danych osobowych.

8.2.   Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że w okresie obowiązywania niniejszych zasad i warunków dysponuje i będzie dysponować wszelkimi prawami do swoich danych, które są przekazywane i przechowywane w Produktach oraz że gromadzenie, używanie i przechowywanie danych Użytkownika za pośrednictwem Produktów nie będzie naruszać żadnych przepisów prawa ani praw innych osób.

8.3.   MATT może przechowywać i przetwarzać dane Użytkownika za pomocą infrastruktury technicznej firmy świadczącej usługi hostingowe na terenie Unii Europejskiej. W zakresie koniecznym do świadczenia usług Użytkownikowi (mogącym obejmować zmianę rozmiaru, kształtu lub formatu tychże danych w celu ich lepszego przechowywania lub wyświetlenia Użytkownikowi), zabezpieczenia Użytkownika i Produktów oraz ich ulepszania,
Użytkownik udziela MATT wolnej od opłat licencji w zakresie własności intelektualnej na używanie swych danych, w tym na sporządzanie kopii, zachowywanie, ponowne formatowanie, przetwarzanie oraz ich wyświetlanie w Produktach dostępnych Użytkownikowi.

 

8.4.   MATT zobowiązuje się nie ujawniać danych Użytkownika, chyba że będzie to wymagane na mocy przepisów prawa.

8.5.   Użytkownik i MATT zgadzają się, że Użytkownik jest administratorem danych osobowych, a MATT jest podmiotem przetwarzającym te dane. W związku z tym Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania wymogów ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Dane osobowe w Produktach przetwarzane są tylko w celach związanych z bezpośrednim ich funkcjonowaniem.

Wersja: 3.0