Ogólne Warunki Umów

  

Data ostatniej aktualizacji: 01.01.2024

 

Wstęp

Niniejsze postanowienia regulują używanie oferowanych przez MATT produktów, witryn i usług. Użytkownik akceptuje niniejsze Postanowienia w drodze utworzenia konta, używania usług lub produktu.

 

Polityka Prywatności

Regulamin Serwisu Internetowego

Umowa Licencyjna – Usługa i Oprogramowanie w Ramach Licencji

Polityka Prywatności MATT

Wstęp: MATT R. P. Trączyńscy Sp. J. przykłada wielką wagę do ochrony Twojej prywatności. Pragniemy, abyś miał pewność, że Twoje dane są chronione z należytą starannością i w zgodzie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. W niniejszej Polityce Prywatności znajdziesz informacje dotyczące zbierania i przetwarzania Twoich danych osobowych.

Administrator danych: MATT R. P. Trączyńscy Sp. J. z siedzibą w Kościanie. W razie pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych przez MATT R. P. Trączyńscy Sp. J. lub chęci uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt przez adres e-mail iodo@matt.pl.

Podstawa prawna przetwarzania: Przetwarzamy Twoje dane na różnych podstawach prawnych, w zależności od charakteru danych i celów, w jakich je przetwarzamy. Do podstaw prawnych przetwarzania należą: zgoda, konieczność wykonania umowy, prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Cel przetwarzania danych osobowych: Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

 1. Dostarczanie produktów i usług.
 2. Komunikacja dotycząca realizacji usług.
 3. Cele administracyjne, prawne oraz marketingowe.
 4. Profilowanie (na podstawie Twojej zgody).
 5. Obsługa klienta i komunikacja.
 6. Personalizacja usług.
 7. Marketing.
 8. Automatyczne podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

Okres przechowywania danych: Twoje dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w niniejszej polityce prywatności. W pewnych sytuacjach musimy przestrzegać wymogów ustawowych dotyczących przechowywania danych, np. dla celów rachunkowych lub gdy są one potrzebne do rozpatrywania reklamacji. Po zakończeniu procesu przetwarzania dane zostaną usunięte lub zanonimizowane.

Odbiorcy danych: W pewnych sytuacjach dane mogą być udostępniane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, partnerom biznesowym czy innym upoważnionym instytucjom. Zapewniamy, że dane są udostępniane w sposób bezpieczny.

Transfer danych za granicę: Twoje dane nie są przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Gdyby wystąpiła taka konieczność, poinformujemy Ciebie o tym. Zawsze w takich sytuacjach dbamy o odpowiednie zabezpieczenia, zgodnie z wymogami RODO.

Prawa dot. ochrony danych: Masz liczne prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w tym:

 1. Dostęp do swoich danych.
 2. Sprostowanie danych.
 3. Usunięcie danych.
 4. Sprzeciw wobec przetwarzania danych.
 5. Ograniczenie przetwarzania.
 6. Przenoszenie danych.
 7. Wycofanie zgody na przetwarzanie.
 8. Skarga do organu nadzorczego.

Egzekwowanie Twoich praw

Jeżeli chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw w zakresie ochrony danych osobowych, możesz podjąć następujące kroki:

 1. Skontaktuj się z nami za pomocą podanych wyżej danych kontaktowych, określając które konkretne prawo chcesz wyegzekwować.
 2. Dostarcz wszelkie niezbędne informacje, które pomogą w identyfikacji Twojej osoby i Twojego żądania.
 3. Czekaj na naszą odpowiedź – jesteśmy zobowiązani odpowiedzieć w określonym czasie, zazwyczaj jest to 30 dni.
 4. W przypadku niesatysfakcjonującej odpowiedzi lub braku reakcji z naszej strony, masz prawo skierować skargę do odpowiedniego organu nadzorczego. W Polsce jest to Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Bezpieczeństwo danych: Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych. Stosujemy nowoczesne technologie i procedury zabezpieczające.

Polityka dotycząca plików cookie: Korzystamy z plików „cookies” w celach opisanych w tej sekcji. Użytkownik ma możliwość zarządzania plikami “cookie” w swojej przeglądarce.

Linki do innych stron: Nasza strona może zawierać linki do innych stron. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności tych stron.

Zmiany w Polityce Prywatności: MATT R. P. Trączyńscy Sp. J. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian. Wszelkie zmiany zostaną opublikowane na tej stronie. Zachęcamy do regularnego odwiedzania naszej strony.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz pytania dotyczące naszej Polityki Prywatności, chcesz uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych, skorzystać z przysługujących Ci praw lub wyrazić swoje uwagi, prosimy o kontakt za pośrednictwem podanego wcześniej adresu e-mail lub pocztą tradycyjną na adres naszej siedziby.

Wersja: 1.0

 

 

Regulamin Serwisu Internetowego

1. Postanowienia Ogólne

 • Serwis internetowy MATT NX2, dostępny pod adresem mattnx.eu, jest prowadzony przez MATT R. P. Trączyńscy Sp. J. z siedzibą w Kościanie, dalej zwany MATT.
 • Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego MATT NX2.

2. Definicje

 • Użytkownik – osoba korzystająca z serwisu internetowego.
 • Serwis – serwis internetowy MATT NX2 dostępny pod adresem mattnx.eu.
 • Treść – materiały, informacje, dane umieszczane w naszym Serwisie.

3. Warunki Korzystania

 • Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem akceptacji Regulaminu.
 • Jeżeli użytkownik się z nim nie zgadza, powinien niezwłocznie zaprzestać użytkowania witryny.
 • Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami oraz postanowieniami Regulaminu.
 • Możemy według własnego uznania ograniczyć dostęp do niektórych części strony internetowej lub całej strony dla określonych grup użytkowników, takich jak np. zarejestrowani użytkownicy.
 • Serwis MATT NX2 może zawierać linki hipertekstowe do innych serwisów internetowych, należących do odrębnych podmiotów prawnych. Strony dostępne przez linki są oferowane użytkownikom wyłącznie w celach informacyjnych a użytkownicy korzystają z nich na własne ryzyko.

4. Prawa Autorskie

 • Wszystkie treści publikowane w Serwisie są chronione prawem autorskim i stanowią własność MATT lub innych podmiotów.
 • Użytkownik zobowiązuje się nie kopiować, nie modyfikować i nie rozpowszechniać treści bez uprzedniej zgody ich właściciela.
 • Wszystkie nazwy produktów lub firm osób trzecich, urządzenia, logotypy, ikony, grafiki lub projekty, do których odwołuje się na stronie internetowej, są lub mogą być znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli i są prezentowane w dobrej wierze i w taki sposób, jak to jest zamierzone na korzyść takich właścicieli znaków towarowych.

5. Ochrona Danych Osobowych

 • Administratorem danych osobowych jest MATT.
 • Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Polityką Prywatności dostępną w Serwisie.

6. Odpowiedzialność

 • Treści zawarte w serwisie mają charakter poglądowy, nie są ofertą w rozumieniu prawa i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.
 • Dokładamy wszelkich starań by zawartość serwisu była wolna od błędów, jednak nie możemy dać gwarancji ich braku.
 • Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji treści Serwisu bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników.
 • Nie ponosimy odpowiedzialności za nieprawidłowe korzystanie z witryny internetowej

7. Postanowienia Końcowe

 • MATT zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmieniony Regulamin obowiązuje od momentu jego publikacji w Serwisie.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa.
 • Jeśli jakiekolwiek postanowienie tych Warunków zostanie uznane przez sąd lub regulatora za nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia nadal będą miały zastosowanie.

Wersja: 1.0

 

 

Umowa Licencyjna – Usługa i Oprogramowanie w Ramach Licencji

Niniejszy umowa reguluje warunki użytkowania produktów MATT pomiędzy MATT a właścicielem firmy wskazanej w zamówieniu i/ lub innym dokumencie sprzedaży oraz upoważnionymi pracownikami korzystającymi z produktu MATT.

Jej zaakceptowanie przez osobę upoważnioną jest warunkiem koniecznym do korzystania z oprogramowania. W przypadku niezaakceptowania niniejszych warunków nie można korzystać z produktów MATT.

Bezpieczeństwo Twoich danych i całego SYSTEMU MATT NX jest dla nas bardzo ważne.

Dlatego wprowadziliśmy szereg zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych, by zminimalizować ryzyko utraty danych, nieautoryzowanego dostępu czy braku możliwości świadczenia usług.

W związku z tym, właściciel firmy zobowiązany jest do wyznaczenia Administratora Systemu wraz z przekazaniem MATT jego danych kontaktowych.

Administrator Systemu udostępnia oprogramowanie użytkownikom w ramach swojej firmy. Korzysta i jest odpowiedzialny za użytkowanie oprogramowania zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszej Umowie Licencyjnej. Przy każdorazowej zmianie Administratora, właściciel lub osoba odpowiedzialna zobowiązana jest do powiadomienia MATT i aktualizacji danych nowego Administratora.

 

0)         Udzielenie licencji

Niniejsza umowa dotyczy udzielenia UŻYTKOWNIKOWI  licencji na korzystanie z oprogramowania systemu MATTNX:

– osadzonego w urządzeniach systemu MATTNX, uruchomianego na urządzeniach UŻYTKOWNIKA,

– usług i oprogramowania MATTNX udostępnianych z serwerów zdalnych,

 -usług i oprogramowania MATTNX zainstalowanych/uruchomianych lokalnie na urządzeniach UŻYTKOWNIKA

w dalszej części niniejszej umowy określanych wspólnie jako OPROGRAMOWANIE

Głównymi elementami systemu są:

– urządzenia UTPNX

– oprogramowania REDNX mini

– oprogramowania REDNX Cloud

Umowa niniejsza zawierana jest między producentem systemu, firmą MATT R.P.Trączyńscy Sp.J., ul. Północna 44, PL-64000 Kościan, Polska (MATT) a użytkownikiem systemu (UŻYTKOWNIK)

Na przestrzeganie niniejszej UMOWY UŻYTKOWNIK wyraża zgodę poprzez zlecenie rejestracji konta w usłudze, i/lub instalację OPROGRAMOWANIA i/lub rozpoczęcie korzystania z urządzeń systemu.

Podczas instalacji albo korzystania z OPROGRAMOWANIA może zostać wyświetlona odrębna licencja, która ma znaczenie nadrzędne w razie sprzeczności z postanowieniami Umowy.

Jeśli UŻYTKOWNIK zaakceptował Umowę albo korzysta z OPROGRAMOWANIA jest to jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie wszelkich zawartych w niej postanowień, w tym na przesłanie określonych danych podczas procesu aktywacji oraz podczas korzystania z OPROGRAMOWANIA, a o których mowa poniżej.

Jeśli UŻYTKOWNIK nie zaakceptuje ani nie będzie przestrzegał niniejszych postanowień, nie może korzystać z usług, oprogramowania ani ich funkcji.

OPROGRAMOWANIE jest licencjonowane UŻYTKOWNIKOWI (a nie sprzedawane), na zasadzie licencji ograniczonej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej.

1)      Prawo do instalacji i używania; aktywacja.

a)      Liczba zarejestrowanych UŻYTKOWNIKÓW i urządzeń; inne wymogi.

i)        Z zastrzeżeniem przestrzegania przez UŻYTKOWNIKA wszystkich postanowień niniejszej Umowy zostaje mu przyznane prawo do instalacji i uruchamiania jednej kopii programu RedNX mini, na posiadanym i kontrolowanym urządzeniu,

ii)      Licencja na użytkowanie OPROGRAMOWANIA udzielana jest dla pojedynczej lokalizacji geograficznej zwanej dalej Lokalizacją, której to współrzędne UŻYTKOWNIK podaje w procesie aktywacji. W przypadku wykrycia w Danych UŻYTKOWNIKA operacji wykonywanych z znacznej odległości od Lokalizacji, niektóre funkcje oprogramowania i usług mogą zostać zablokowane,

iii)    Jeśli UŻYTKOWNIK chce korzystać z OPROGRAMOWANIA w kilku Lokalizacjach, musi zakupić licencję umożliwiającą takie użytkowanie,

iv)    W trakcie normalnej pracy oprogramowanie i urządzenia mogą nawiązywać połączenie z Internetem w celu komunikowania się z udostępnionymi usługami (np. synchronizacja Danych UŻYTKOWNIKA). Mogą zostać naliczone opłaty za korzystanie z usług dostępu do Internetu przez dostawcę,

v)      Wraz z rozwojem oprogramowania i usług poszczególne ich składniki i funkcjonalności mogą być przenoszone pomiędzy nimi,

vi)    OPROGRAMOWANIE może być aktywowane w kilku wersjach handlowych. MATT zastrzega, że bezpośrednio po aktywacji może na pewien okres udostępnić UŻYTKOWNIKOWI wszystkie funkcje oprogramowania i usług w celu umożliwienia UŻYTKOWNIKOWI zapoznania się z nimi. Po tym okresie niektóre funkcjonalności mogą zostać wyłączone. UŻYTKOWNIK będzie miał dostęp tylko do funkcji zgodnych z wykupioną wersją handlową.

b)      Aktywacja

i)        Dokonanie aktywacji oznacza przypisanie korzystania z OPROGRAMOWANIA do określonego urządzenia.  Aktywacja jest wymagana dla każdego urządzenia, do którego przypisana jest licencja na oprogramowanie. Podczas aktywacji oprogramowanie automatycznie nawiązuje połączenie z MATT w celu potwierdzenia powiązania licencji z określonym urządzeniem. Ponieważ aktywacja ma służyć wykryciu nieautoryzowanych zmian funkcji związanych z licencjonowaniem albo aktywowaniem oprogramowania oraz zapobiegać korzystaniu z oprogramowania bez licencji, nie wolno korzystać z usługi/oprogramowania po upływie dozwolonego terminu przeznaczonego na aktywację, ani nie można obejść ani pominąć procesu aktywacji.  Jeżeli nie wprowadzono klucza produktu w dozwolonym terminie przeznaczonym na pierwszą aktywację, większość funkcji usługi i oprogramowania przestanie działać.

ii)      Połączenie z MATT. Jeśli urządzenie jest podłączone do Internetu, oprogramowanie automatycznie nawiąże połączenie z MATT w celu przeprowadzenia procesu aktywacji. Mogą zostać naliczone opłaty za korzystanie z usług dostępu do Internetu przez dostawcę,

iii)    Ponowna aktywacja. Jeśli UŻYTKOWNIK zmodyfikuje składniki urządzenia albo oprogramowanie, może być konieczne dokonanie ponownej aktywacji oprogramowania,

iv)    Niepowodzenie aktywacji. Jeśli w trakcie procesu aktywacji online funkcje licencjonowania lub aktywacji oprogramowania okażą się podrobione lub niewłaściwie licencjonowane, proces aktywacji zakończy się niepowodzeniem. Oprogramowanie może powiadomić UŻYTKOWNIKA, jeśli zainstalowana kopia oprogramowania nie jest objęta właściwą licencją. Ponadto UŻYTKOWNIK będzie otrzymywać monity o konieczności uzyskania kopii oprogramowaniaobjętej właściwą licencją.

c)      Okres subskrypcji Prawo UŻYTKOWNIKA do korzystania z OPROGRAMOWANIA ogranicza się do okresu subskrypcji. UŻYTKOWNIK może mieć możliwość przedłużenia okresu subskrypcji. W przypadku przedłużenia okresu subskrypcji UŻYTKOWNIK może nadal korzystać z OPROGRAMOWANIA do momentu upływu takiego przedłużonego okresu. Po wygaśnięciu subskrypcji większość lub wszystkie funkcje OPROGRAMOWANIA mogą przestać działać.

d)      Automatyczne aktualizacje oprogramowania UŻYTKOWNIK przyjmuje do wiadomości, że mogą zostać automatycznie pobrane aktualizacje, które zostaną zainstalowane  bez dalszych powiadomień i bez wymagania odrębnej zgody.

2)      Dane UŻYTKOWNIKA i dane osobowe (RODO). W ramach korzystania z oprogramowania i usług, MATT przechowuje dane o właścicielu, osobie administrującej i użytkownikach w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemu, kontaktu z użytkownikiem (marketing, wsparcie techniczne, dostosowanie produktu , itp.). MATT umożliwia UŻYTKOWNIKOWI gromadzenie i przechowywanie Danych związanych z charakterem świadczonych usług w tym danych osobowych.

a)      Prawa do Danych. UŻYTKOWNIK oświadcza i gwarantuje, że w okresie obowiązywania niniejszych Postanowień dysponuje i będzie dysponować wszelkimi prawami do Danych UŻYTKOWNIKA, które są przekazywane i przechowywane w Usługach oraz że gromadzenie, używanie i przechowywanie Danych UŻYTKOWNIKA za pośrednictwem Usług nie będzie naruszać żadnych przepisów prawa ani praw innych osób.

b)      Przetwarzanie Danych. W zakresie koniecznym do świadczenia Usług UŻYTKOWNIKOWI (mogącym obejmować zmianę rozmiaru, kształtu lub formatu Danych UŻYTKOWNIKA w celu ich lepszego przechowywania lub wyświetlenia UŻYTKOWNIKOWI), zabezpieczenia UŻYTKOWNIKA i Usług oraz ulepszania produktów i usług MATT, UŻYTKOWNIK udziela MATT wolnej od opłat licencji w zakresie własności intelektualnej na używanie Danych UŻYTKOWNIKA, w tym na sporządzanie kopii, zachowywanie, ponowne formatowanie, przetwarzanie oraz wyświetlanie Danych UŻYTKOWNIKA w Usługach dostępnych UŻYTKOWNIKOWI. MATT może przechowywać i przetwarzać Dane UŻYTKOWNIKA za pomocą infrastruktury technicznej firmy świadczącej usługi hostingowe na terenie Unii Europejskiej.

c)      Ujawnianie danych.MATT zobowiązuje się nie ujawniać Danych UŻYTKOWNIKA, chyba że będzie to wymagane na mocy przepisów prawa.

d)      UŻYTKOWNIK i MATT zgadzają się, że UŻYTKOWNIK jest administratorem Danych Osobowych, a MATT jest podmiotem przetwarzającym te dane. W związku z tym UŻYTKOWNIK jest zobowiązany do przestrzegania wymogów ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Dane osobowe w Usłudze lub oprogramowaniu przetwarzane są tylko w celach związanych z bezpośrednim funkcjonowaniem Usługi/oprogramowania.

3)      Użytkowanie.

a)      Niedozwolone działania. Działania naruszające niniejsze Postanowienia są niedozwolone. Akceptując niniejsze Postanowienia, UŻYTKOWNIK jest zobowiązany do przestrzegania następujących zasad:

i)   Nie wolno wykonywać żadnych nielegalnych działań,

ii)  Nie wolno rozmyślnie obchodzić żadnych ograniczeń dotyczących OPROGRAMOWANIA,

iii) UŻYTKOWNIK nie może prowadzić działań szkodliwych dla MATT lub innych UŻYTKOWNIKÓW.

b)     Egzekwowanie postanowień.Jeśli UŻYTKOWNIK naruszy jakiekolwiek zobowiązania wymienione w powyższym punkcie lub w inny sposób istotnie naruszy Umowę, MATT może podjąć przeciwko niemu stosowne działania, w tym między innymi zaprzestać udostępniania OPROGRAMOWANIA i bezzwłocznie zablokować dostęp do niego.

4)      Dostępność OPROGRAMOWANIA

a)      MATT dokłada wielu starań, aby zapewnić niezakłócone działanie OPROGRAMOWANIA. Materiały bądź produkty oferowane za pośrednictwem OPROGRAMOWANIA mogą być jednak okresowo niedostępne lub mogą być oferowane w ograniczonym zakresie, wynikającym z awarii lub prac konserwacyjnych.

b)      Zakłócenia i awarie zdarzają się w przypadku udostępniania wszelkiego OPROGRAMOWANIA i usług online. W przypadku awarii zasilania lub zakłóceń w funkcjonowaniu Usługi UŻYTKOWNIK może okresowo nie być w stanie korzystać z Usługi i swoich Danych.

5)      Zakończenie korzystania z Usług przez UŻYTKOWNIKA. Jeśli Usługi UŻYTKOWNIKA zostały anulowane przez UŻYTKOWNIKA lub przez MATT :

i)        w trybie natychmiastowym wygasa prawo UŻYTKOWNIKA do uzyskiwania dostępu do Usług oraz licencja UŻYTKOWNIKA na używanie OPROGRAMOWANIA,

ii)      MATT usunie Dane UŻYTKOWNIKA powiązane z jego Usługą (chyba że na mocy przepisów prawa MATT musi te dane zachować, zwrócić lub przekazać UŻYTKOWNIKOWI lub osobie trzeciej wskazanej przez UŻYTKOWNIKA). UŻYTKOWNIK może już zatem nie mieć możliwości uzyskania dostępu do OPROGRAMOWANIA i ograniczony lub wyłączony dostęp do danych przechowywanych w OPROGRAMOWANIU.

6)      Zastrzeżenie praw. O ile nie zostało to wyraźnie określone w Umowie, MATT nie udziela UŻYTKOWNIKOWI licencji ani żadnych innych praw jakiegokolwiek rodzaju z patentów, wiedzy specjalistycznej, praw autorskich, tajemnic handlowych, znaków towarowych albo innej własności intelektualnej, które posiada i kontroluje MATT, w tym w szczególności wszelkich nazw, wizualnej postaci produktów, logo lub odpowiedników.

7)      Opinie Jeśli UŻYTKOWNIK przekazuje MATT jakikolwiek pomysł, propozycję, sugestię albo opinię, w tym w szczególności pomysły na nowe produkty, technologie, promocje, nazwy produktów, opinie o produktach i ulepszenia produktów („Opinie”), przekazuje wówczas na rzecz MATT bez jakichkolwiek opłat, tantiem lub innych zobowiązań względem UŻYTKOWNIKA prawa do tworzenia, zlecania tworzenia, tworzenia opracowań, używania, udostępniania i komercjalizowania Opinii UŻYTKOWNIKA w jakikolwiek sposób i w dowolnym celu.

8)      Prawo własności. Ta licencja i OPROGRAMOWANIE zawierają zastrzeżone informacje stanowiące własność firmy MATT  i chronione przez odpowiednie przepisy dotyczące własności intelektualnej. Poza przypadkami jawnie dozwolonymi w tym dokumencie takie informacje firmy MATT nie mogą być

a)      używane do żadnych innych celów niezgodnych z tą umową,

b)      kopiowane ani powielane w żaden sposób,

c)      modyfikowane, wypożyczane, dzierżawione, sprzedawane, rozpowszechniane ani używane w celach komercyjnych. UŻYTKOWNIK przekazuje.

9)      Całość umowy. Niniejsza Umowa łącznie z postanowieniami dołączonymi do uzupełnień OPROGRAMOWANIA, aktualizacji i usług zapewnianych przez MATT, a używanych przez UŻYTKOWNIKA, a także z wszelkimi odrębnymi licencjami, które mogą zostać wyświetlone podczas instalacji i korzystania z OPROGRAMOWANIA stanowią całość umowy dotyczącej usługi i oprogramowania oraz wszelkich uzupełnień, aktualizacji i usług (o ile MATT nie dołączy do tych uzupełnień, aktualizacji albo usług innych postanowień).

10)  Licencje osób trzecich. Oprogramowanie może zawierać elementy oprogramowania innych firm, w tym elementy oprogramowania bezpłatnego i open-source, z których każdy jest oddzielnie objęty prawem autorskim i ma własne warunki licencji.

11)  Wyłączenie gwarancji i ograniczona odpowiedzialność OPROGRAMOWANIE jest oferowane w stanie takim jak jest i w miarę dostępności, na potrzeby określone wyłącznie przez firmę MATT. Użytkownik korzysta z niej w całości na własne ryzyko. OPROGRAMOWANIE i uzyskane dzięki niemu wyniki oraz informacje nie mogą zastąpić porad technicznych i wymagają weryfikacji przez UŻYTKOWNIKA. Nie stanowią one przyrzeczeń i nie należy na nich polegać jako na dokładnych danych czy analizach. Firma MATT wyklucza wszelkie gwarancje i warunki dotyczące OPROGRAMOWANIA, czy to wyrażone bezpośrednio, dorozumiane, czy ustawowe, między innymi gwarancje dotyczące wartości handlowej, jakości, przydatności do określonego celu, dokładności i nienaruszenia praw innych podmiotów. Firma MATT nie gwarantuje, że oprogramowanie spełni wymagania użytkownika. Nie gwarantuje też nieprzerwanego, bezbłędnego działania OPROGRAMOWANIA.

12)  Rozstrzyganie sporów. Wszelkie spory, które wynikną w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji. W przypadku braku osiągnięcia porozumienia, sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę MATT.

13)  Decydujące prawo. Prawem wyłącznym do rozstrzygania sporów, jest prawo polskie.

14)  Rozdzielność postanowień. Jeśli którykolwiek z punktów niniejszej umowy traci ważność w świetle prawa obowiązującego w danym kraju, nie wyklucza to ważności punktów pozostałych.

Wersja: 2.0